Ubezpieczenie od klesk zywiolowych

Jakie wypadki podlegaja ubezpieczeniu?

Zgodnie z ustawa nr 55/1992 o Panstwowym Zakladzie Ubezpieczen od klesk zywiolowych w Islandii w/w Zaklad zobowiazany jest do ubezpieczenia od szkód wyrzadzonych bezposrednio przez wybuchy wulkanu, trzesienia ziemi, osuniecia ziemi, lawiny sniezne oraz powodzie.


Jakie mienie jest ubezpieczone?

Obowiazkowe ubezpieczenie obejmuje wszystkie nieruchomosci oraz aktywa plynne podlegajace ubezpieczeniu od pozaru w zakladach ubezpieczen majacych licencje krajowa. Zaklady te odpowiedzialne sa za pobieranie skladek ubezpieczeniowych z upowaznienia Panstwowego Zakladu Ubezpieczen od klesk zywiolowych w Islandii.

Ponadto obowiazkowemu ubezpieczeniu podlegaja ponizsze konstrukcje budowlane, mimo ze nie podlegaja one ubezpieczeniu od pozaru: 
   1. Cieplownie, stacje wodociagowe i kanalizacyjne bedace wlasnoscia gmin badz Skarbu Panstwa.
   2. Porty bedace wlasnoscia gmin badz Skarbu Panstwa.
   3. Mosty o dlugosci 50 m badz dluzsze.
   4. Zaklady energii elektrycznej, m.in. system dystrybucyjny, tamy oraz konstrukcje budowlane systemów dystrybucyjnych bedace wlasnoscia publiczna.
   5. Konstrukcje budowlane telekomunikacji bedace wlasnoscia publiczna.
   6. Wyciagi narciarskie.

Zabrania sie ubezpieczania od klesk zywiolowych konstrukcji budowlanych, bez wzgledu na to, czy ubezpieczone sa od pozaru, czy nie, wybudowanych wbrew zakazom i decyzjom panstwowym dostepnym w uchwalonych przepisach, czyli konstrukcji budowlanych, które z zalozenia z powodu w/w przyczyn podlegaja w wiekszym stopniu uszkodzeniom spowodowanym kleskami zywiolowymi niz te, które wybudowane sa zgodnie z uchwalonymi przepisami.

Na jaka kwote dokonuje sie ubezpieczenia od nieszczesliwych wypadków?

ubezpieczone od klesk zywiolowych na ta sama kwote co kazdorazowo uchwalona kwota ubezpieczenia od pozaru.

W/w konstrukcje budowlane musza byc ubezpieczone na kwote ich aktualnej ceny, czyli wg ceny z pierwszego dnia kazdego kwartalu. Cena aktualna opiera sie na zakladanych aktualnych kosztach wybudowania porównywalnych nieruchomosci z uwzglednieniem zastosowania nowoczesnej wiedzy technologicznej, ekspertyzy technologicznej oraz kosztów zakupu materialów.  

Wlasciciele konstrukcji budowlanych zobowiazani sa do przeslania Zakladowi przed dniem 1 marca kazdego roku rejestr nowych konstrukcji budowlanych oraz zmian dokonanych w obecnych konstrukcjach budowlanych, wraz z ich aktualna cena oparta na poziomie cen z dnia 1 stycznia poprzedniego roku. Jezeli istnieja przeslanki, iz zakladana cena jest nierzeczywista badz jezeli wlasciciele konstrukcji budowlanych dopuscili sie zaniedban w zwiazku z dostarczeniem informacji na temat nieruchomosci podlegajacych obowiazkowemu ubezpieczeniu, Zaklad moze wyznaczyc dwóch ekspertów w celu oszacowania nieruchomosci, których to wyniki oszacowania sa wiazace i sluza jako wyznacznik ustalenia kwoty ubezpieczenia.

Ile wynosi kwota wlasnego ryzyka ubezpieczonego?

Kwota wlasnego ryzyka ubezpieczonego wynosi 2% kazdej szkody, lecz nie moze byc nizsza niz kwoty wyszczególnione ponizej:
   1. Z tytulu aktywów plynnych, 200.000 kr.
   2. Z tytulu nieruchomosci, 400.000 kr.
   3. Z tytulu konstrukcji budowlanych, 1.000.000 kr.
Skladki roczne wyliczane sa nastepujaco:
   1. Z aktywów plynnych, 0,25‰.
   2. Z nieruchomosci, 0,20‰.
   3. Z konstrukcji budowlanych, 0,20‰.