Ný lög

Þann 9. maí sl. samþykkti Alþingi frumvarp til breytinga á lögum um Viðlagatryggingu Íslands sem tóku gildi 1. júlí 2018. Nafni stofnunarinnar var breytt í Náttúruhamfaratrygging Íslands, skammstafað NTÍ. Með breytingunni var skýrar afmarkað hvert hlutverk stofnunarinnar er, þ.e. að stofnunin bæti eingöngu tjón vegna náttúruhamfara. Lögin eru  nr. 46/2018 og er að finna hér.


Aðrar breytingar eru þær helstar að eigin áhætta tjónþola er lækkuð úr 5% í 2%, en samhliða því eru lágmarksfjárhæðir eigin áhættu hækkaðar. Eigin áhætta vegna lausafjár hækkar úr kr. 20.000 í kr. 200.000, eigin áhætta vegna húseigna úr kr. 85.000 í kr. 400.000 og vegna mannvirkja úr kr. 850.000 í kr. 1.000.000. Breytingin er til hagsbóta fyrir þá sem verða fyrir meiri háttar tjóni á kostnað þeirra sem verða fyrir minni háttar tjóni.


Einnig er nú lögfest að tjónþoli skuli nota vátryggingarbætur til viðgerða á húseignum. Þegar tjón er lægra en 15% af vátryggingarfjárhæð og varðar ekki öryggi og hollustuhætti skal tjónþoli sjálfur ráðstafa tjónabótum til viðgerða eða endurbóta á húseigninni. Að öðrum kosti greiðir NTÍ bætur eftir framvindu viðgerða líkt og gert er í brunatjónum. Í undantekningartilvikum hlutast NTÍ til um viðgerðir í samráði við tjónþola.


Við fyrstu útgáfu frumvarpsins var tillaga um að gerð yrði viðbót við 4. gr. núgildandi laga til að skýra nánar að hamfarir sem rekja megi til ásetnings eða stórkostlegs teljist ekki til náttúruhamfara. Við meðferð málsins var ákveðið að falla frá þessari viðbót við 4. gr.  en áfram eru eingöngu vátryggð tjón vegna jarðskjálfta, eldgosa, skriðufalla, snjóflóða og vatnsflóða.

Til upplýsinga

Tjón

Ef tjón hefur orðið á vátryggðum eignum er nauðsynlegt að tilkynna það eins fljótt og hægt er eftir að tjón hefur orðið. Þetta er gert með því að fylla út tjónstilkynningu hér á vefnum.

Vakin er athygli á því að vátryggður getur glatað rétti sínum til bóta vegna tómlætis ef hann tilkynnir ekki um kröfu sína innan árs frá því að hann vissi um atvik sem hún er reist á. Auk þess er skylt að vátryggja tilgreind mannvirki þótt þau séu ekki brunatryggð. 

 Nánar

Náttúruhamfaratryggingar

Skv. lögum nr. 55/1992 um Náttúruhamfaratryggingu Íslands skal stofnunin vátryggja gegn beinu tjóni af völdum eldgosa, jarðskjálfta, skriðufalla, snjóflóða og vatnsflóða.

Skylt er að vátryggja allar húseignir og lausafé sem er brunatryggt hjá vátryggingafélagi sem starfsleyfi hefur hér á landi og sjá vátryggingarfélögin um innheimtu iðgjalda fyrir hönd stofnunarinnar.

 Nánar

Lög og reglur

Helstu lög og reglur sem um starfsemina gilda

Lög um Náttúruhamfaratryggingu Íslands nr. 55/1992

Reglugerð um Viðlagatryggingu Íslands nr. 642/2017 (gildir frá 13. júlí 2017)


 Nánar

Algengar spurningar

Stjórn fundar næst fimmtudaginn 15. nóvember 2018 kl. 11:00 í Hlíðasmára 14. Síðasti skiladagur erinda og gagna fyrir fundinn er miðvikudaginn 7. nóvember 2018. Erindi og gögn sendist á nti@nti.is

Síðasti fundur var haldinn 18. október 2018.

NTÍ tryggir gegn beinu tjóni af völdum eftirfarandi náttúruhamfara:

Eldgos

Jarðskjálftar

Skriðuföll

Snjóflóð

Vatnsflóð

Allar húseignir og lausafé sem er brunatryggt hjá vátryggingafélagi sem hefur starfsleyfi á Íslandi.

Einnig er skylt að vátryggja neðangreind mannvirki þótt þau séu ekki brunatryggð: 
Hitaveitur, vatnsveitur, skolpveitur, hafnarmannvirki, raforkuvirki og síma- og fjarskiptamannvirki í eigu sveitarfélaga eða ríkissjóðs. 
Brýr sem eru 50 m eða lengri og skíðalyftur

Þegar tjón hefur orðið vegna náttúruhamfara skal vátryggður þegar í stað tilkynna það stofnuninni.

Hnappur til að tilkynna tjón er í horninu efst til hægri á síðunni. Innskráning er í gegnum island.is. Leiðbeiningar fyrir lögaðila má finna hér. 

Ef viðskiptavinir verða fyrir einhverjum truflunum við notkun á tjónstilkynningakerfinu óskum við eftir því að þeir hafi samband símleiðis við þjónustuver okkar í síma 575-3300 eða með tölvupósti á nti@nti.is

Eftir að tilkynning berst er hún metin og eftir atvikum send til óháðs matsmanns sem boðar fund með eiganda til tjónaskoðunar. Matsmaður skilar matsgerð (skýrslu um niðurstöðu) til NTÍ sem tekur ákvörðun á grundvelli hennar samhliða uppgjöri tjónabóta. Hafi eigandi athugasemdir við ákvörðunina, skal hann koma þeim á framfæri innan þess frests sem gefinn er upp í ákvörðunarbréfi. Móttaka tjónabóta hefur ekki áhrif á réttindi eiganda til athugasemda.

Almenningur getur fengið upplýsingar um hvort eign sé skráð hjá NTÍ og hvort skemmdir hafi verið metnar.

Aðilum stjórnsýslumáls er heimilt af fá öll gögn málsins önnur en vinnuskjöl og öðrum með lögvarða hagsmuni er heimilt að fá sömu gögn án fjárhagslegra og/eða persónulegra upplýsinga.

Beiðni um gögn skulu berast skriflega í gegnum tölvupóstfangið nti@nti.is